Lesreglement

Lesreglement TPO

1. Een lesuur duurt 50 minuten, tenzij anders vermeld. Een half uur bedraagt 25 minuten.
2. U dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van TPO, het lidmaatschap kunt u aanvinken op het inschrijfformulier dit betreft een winterlidmaatschap. (Jaarlidmaatschap via inschrijfformulier lidmaatschap) Indien u geen lid wenst te worden betaald u € 40,00 baankosten bovenop het lesgeld. De inschrijving voor tennisles houdt, ook in de winter, niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. TPO behoudt zich het recht voor om de groep grootte aan te passen en stelt zichzelf verplicht dit aan de cursisten kenbaar te maken.
3. Het “totale” lesgeld zal in dit geval verdeeld worden over de cursisten.
4. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer dient u altijd contact op te nemen met de train(st)er.
5. De reguliere lessen vinden plaats op vooraf gepubliceerde lesdata.
6. In de winter zullen maximaal 2 lessen die uitvallen door weersomstandigheden worden ingehaald. (1e regen les is voor de klant, 2e halen we in, 3e voor de klant en 4e halen we weer in)In de zomer idem en halen we er ook maximaal 2 in. Deze inhaal lessen mogen door de trainer in 1 blok worden gegeven na de reguliere lesperiode zie les datums.
7. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de train(st)er besluiten tot een alternatieve lesvorm (o.a. in de vorm van videoanalyse, theorieles of conditietraining). Deze les staat dan gelijk aan een reguliere les.
8. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
9. De train(st)er beoordeelt ten alle tijden of een training wel of geen doorgang kan vinden.
10. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren en/of andere relevante criteria).
11. Indien een bepaalde groep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in de les duur. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende cursisten.
12. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het lesgeld.
13. Bij absentie dient men zich bij de train(st)er 24 uur van tevoren af te melden.
14. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de train(st)er.
15. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet vooraf worden afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden. Bij tijdige afmelding zal, indien mogelijk, door de train(st)er getracht worden een inhaalmoment te verzorgen in een andere lesgroep. Voorwaarden hierbij zijn dat de homogeniteit van deze groep niet aangetast wordt en de andere groepsleden geen bezwaar hiertegen hebben.
16. De directie van Tennispark Oosthout is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
17. Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden door middel van een eenmalige incasso. Verschuldigde lesgelden zullen in de eerste week van de betreffende lescyclus worden afgeschreven. De betaler heeft daarbij géén recht van terugboeking.
18. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben.